Super, že ste tu :-) Asi to nie je náhoda...

Prečítajte si to, čo Vás môže zaujímať!
Nízka hladina "mužského" hormónu Vyšetrenie zo slín Príznaky a diagnostika Možnosti liečby On-line testy

UŽITOČNÉ ODKAZY

IMPRINT

Vydal
Bayer spol. s. r. o.
Twin City, blok A
Karadžičova 2
811 09 Bratislava
Recepcia tel: +421 2 592 13 321
©Copyright Bayer, spol. s.r.o.

UŽITOČNÉ ODKAZY

Všeobecné podmienky použitia

Prístup a použitie týchto www stránok podliehajú nasledujúcim podmienkam. Prosím, používajte tieto stránky, iba ak s uvedenými podmienkami súhlasíte. Tieto www stránky boli pripravené oddelením voľne predajných liekov spoločnosti Bayer s.r.o., (ďalej len Bayer) a touto spoločnosťou sú aj spravované. Vyhradzujeme si právo na zrušenie, čiastočnú alebo úplnú modifikáciu týchto stránok a Všeobecných podmienok použitia. Spoločnosť Bayer môže tieto podmienky podľa svojho uváženia kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia. Musíme Vás preto požiadať, aby ste sa pri budúcej návšteve týchto stránok znova pozreli na tieto podmienky a vzali na vedomie zmeny a dodatky, ktoré boli urobené.

Autorské práva

Všetky materiály, dokumenty, ilustrácie a grafy publikované na týchto www stránkach sú predmetom autorských práv vlastnených spoločnosťou Bayer. Používať tieto materiály môžete len za predpokladu, že na všetkých kópiách alebo výňatkoch z týchto materiálov zostanú zachované všetky upozornenia na autorské alebo iné vlastnícke práva, ktoré sú na nich uvedené. Materiály môžu byť použité len na osobné účely, nesmú sa používať na komerčné účely. Dokumenty nesmú byť menené žiadnym spôsobom a všetky ilustrácie získané z týchto www stránok sa musia použiť spolu s textom, ktorý k ilustráciám patrí.

Ochranné známky

Všetky názvy produktov uvedené na týchto stránkach sú ochrannými známkami spoločnosti Bayer, jej dcérskych spoločností, pobočiek alebo obchodných partnerov. Akékoľvek neautorizované použitie alebo zneužitie týchto ochranných známok je výslovne zakázané a predstavuje porušenie autorského zákona, zákona o ochranných známkach a ďalších zákonov o ochrane priemyselných vlastníckych práv.

Obmedzenie zodpovednosti

Bayer pripravil podrobné informácie na týchto stránkach z interných a externých zdrojov podľa svojich najlepších znalostí a presvedčenia a s profesionálnym úsilím. Priebežne sa budeme snažiť rozširovať a aktualizovať tieto informácie. Informácie na týchto stránkach sú poskytované výhradne pre prezentáciu spoločnosti Bayer, jej produktov a služieb. Nerobíme však žiadne vyhlásenie a nedávame žiadne záruky, vyhlásené ani nevyslovené, za úplnosť a správnosť informácií na týchto www stránkach. Obzvlášť si musíte byť vedomí, že tieto informácie už nemusia byť aktuálne. Preto Vám odporúčame overiť si akúkoľvek informáciu, ktorú získate na týchto stránkach skôr, než ju v akejkoľvek forme použijete. Informácie, ktoré sa poskytujú na týchto www stránkach, Vás nezbavujú vykonania vlastnej kontroly našich odporúčaní a produktov - obzvlášť informácie o bezpečnosti a špecifikácii produktov - so zreteľom na vhodnosť použitia pre zamýšľané ciele. V prípade, že potrebujete akékoľvek informácie a inštrukcie týkajúce sa našich produktov a služieb, kontaktujte nás, prosím, priamo. Používatelia týchto stránok vyhlasujú, že súhlasia s tým, že používajú tieto www stránky a ich obsah na vlastné nebezpečenstvo. Ani Bayer, ani akákoľvek tretia strana, ktorá sa podieľa na vytváraní, produkcii alebo prenášaní týchto www stránok, nezodpovedajú za náhradu škody alebo ujmu na zdraví vzniknuté na základe alebo v súvislosti s nasledujúcimi dôvodmi: z prístupu, alebo nemožnosti prístupu, z použitia, alebo nemožnosti použiť tieto www stránky, alebo z dôvodu, že ste sa spoliehali na informácie poskytované týmito www stránkami.

WWW stránky tretích strán

Tieto www stránky obsahujú linky/odkazy na www stránky tretích strán. Poskytnutím týchto odkazov však Bayer nedáva žiadne schválenie ich obsahu. Bayer neprijíma žiadnu zodpovednosť za dostupnosť alebo obsah týchto www stránok ani žiadnu zodpovednosť za škodu alebo ujmu na zdraví vyplývajúcu z použitia ich obsahu v akejkoľvek forme. Linky na ďalšie stránky sa poskytujú používateľom internetu iba pre ich pohodlie. Používatelia navštevujú takéto www stránky na vlastné nebezpečenstvo.

Materiály, ktoré poskytujete

Používateľ týchto stránok je plne zodpovedný za obsah a správnosť materiálov, ktoré zasiela spoločnosti Bayer, rovnako ako je zodpovedný za to, že neporušuje práva tretích strán, ktoré môžu byť súčasťou týchto materiálov. Používateľ dáva spoločnosti Bayer súhlas na uloženie týchto materiálov a na ich použitie na štatistické analýzy alebo na akýkoľvek iný špecifický obchodný účel. Bayer je oprávnený použiť obsah týchto správ, vrátane nápadov, objavov, obrázkov, techník a expertíz v nich obsiahnutých, na akýkoľvek účel, ako vývoj, produkciu a/alebo marketing produktov a služieb, reprodukovať tieto informácie a poskytnúť ich tretím stranám bez akéhokoľvek obmedzenia.

UŽITOČNÉ ODKAZY

Ochrana osobných údajov

- Ochrana osobných údajov

Toto webové sídlo (ďalej len „webové sídlo“) poskytuje spoločnosť Bayer spol. s r.o. (ďalej len „my“). Ďalšie informácie o poskytovateľovi webového sídla nájdete v tiráži.

A. Zaobchádzanie s osobnými údajmi

V nasledujúcom texte by sme vám chceli poskytnúť informácie o tom, ako zaobchádzame s vašimi osobnými údajmi, keď používate naše webové sídlo. Ak nie je v nasledujúcich kapitolách uvedené inak, zákonný dôvod na nakladanie s vašimi osobnými údajmi je daný skutočnosťou, že nakladanie s nimi je potrebné na sprístupnenie funkcií webového sídla, o ktoré žiadate.

I. Používanie nášho webového sídla

1. Prístup k nášmu webovému sídlu

Keď si zobrazíte stránku z nášho webového sídla, váš prehliadač odošle nášmu serveru určité údaje. Tento proces prebieha z technických dôvodov a je potrebný na to, aby sme vám mohli poskytnúť požadované informácie. Na zjednodušenie vášho prístupu k nášmu webovému sídlu sa zhromažďujú nasledujúce údaje, ktoré sa na krátky čas ukladajú a používajú:

- IP adresa

- dátum a čas prístupu

- rozdiel oproti greenwichskému času (GMT)

- obsah požiadavky (konkrétna stránka)

- stav prístupu / stavový kód HTTP

- prenesený objem dát

- webové sídlo žiadajúce o prístup

- prehliadač, jazykové nastavenia, verzia prehliadača a operačného systému

Okrem toho, z dôvodu ochrany našich oprávnených záujmov, tieto údaje ukladáme na určitý obmedzený čas, aby sme dokázali vystopovať osobné údaje v prípade neoprávneného prístupu k našim serverom alebo pokusu o takýto prístup.

2. Nastavenie súborov cookies

a)      Čo sú súbory cookies?

Toto webové sídlo používa tzv. súbory „cookies“. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré prehliadač ukladá do pamäte vášho počítača. Obsahujú určité informácie (napr. vami preferovaný jazyk alebo nastavenia sídla), ktoré váš prehliadač môže (v závislosti od životnosti súboru cookie) opätovne odoslať pri vašej nasledujúcej návšteve nášho webového sídla.

b)      Aké súbory cookies používame?

Rozlišujeme dve kategórie súborov cookies: (1) funkčné, bez ktorých by bola funkčnosť nášho webového sídla obmedzená a (2) voliteľné, ktoré sa používajúna účely analýzy webového sídla a na marketingové účely. Nasledujúce tabuľky obsahujú podrobný opis súborov cookies, ktoré používame:

Funkčné súbory cookies

c)      Toto webové sídlo nepoužíva žiadne voliteľné súbory cookies

d)      Ako zabrániť použitiu súborov cookies

Naše webové sídlo môžete samozrejme používať aj bez súborov cookies. Vo vašom prehliadači môžete kedykoľvek zmeniť nastavenia alebo úplne zakázať používanie súborov cookies. To však môže spôsobiť obmedzenie niektorých funkcií alebo negatívne ovplyvniť použiteľnosť nášho webového sídla. Voči používaniu voliteľných súborov cookies môžete kedykoľvek namietať prostredníctvom príslušnej voľby uvedenej v tabuľke vyššie.

3. Používanie kontaktných formulárov

Kontaktovať nás môžete priamo prostredníctvom formulárov nachádzajúcich sa na našom webovom sídle. Predovšetkým nám môžete poskytnúť tieto informácie:

Odborníci

- Telefón

- Mesto, adresa

- Štát

- Špecializácia

Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom kontaktných formulárov, zhromažďujeme, spracúvame a používame výhradne na spracovanie vašich konkrétnych požiadaviek.

4. Použitie funkcie odporúčania

Ak chcete naše stránky odporúčať ostatným, môžete tak urobiť pomocou funkcie „odporúčať“ na našom webovom sídle. Vo vašom aj našom oprávnenom záujme môžete zaslať správu ktorejkoľvek osobe, ak si myslíte, že príjemca správy by si želal takú správu dostať.

Osoby, ktoré si neželajú dostávať správy prostredníctvom funkcie odporúčania, môžu požiadať o zaradenie na zoznam blokovaných príjemcov pomocou postupu uvedeného v príslušnej správe. 

5. Informácie o vedľajších účinkoch a reklamácia kvality

Toto webové sídlo nie je určené ani navrhnuté na komunikáciu o vedľajších účinkoch, nedostatočných liečebných účinkoch, chybách medikácie, šedom trhu a falšovaných liekoch, nesprávnom používaní alebo používaní mimo schválenej indikácie, reklamácie kvality a/alebo iné problémy týkajúce sa bezpečnosti alebo kvality výrobkov spoločnosti Bayer. Ak chcete informovať o vedľajších účinkoch alebo podať reklamáciu na kvalitu výrobku, obráťte sa na príslušného zdravotníckeho odborníka (napr. lekár alebo lekárnik), na miestny úrad verejného zdravotníctva, prípadne na informovanie o nežiaducich účinkoch použite naše webové sídlo.

Ak nás aj napriek tomu budete informovať o nežiaducich vedľajších účinkoch alebo iných problémoch týkajúcich sa bezpečnosti alebo kvality výrobkov spoločnosti Bayer, máme zákonnú povinnosť sa týmito informáciami zaoberať a môžeme vás kontaktovať v súvislosti so získaním spresňujúcich informácií. Následne nám môže vzniknúť povinnosť informovať o problémoch, ktoré ste nahlásili, príslušné orgány verejného zdravotníctva. V tejto súvislosti budú vaše informácie posielané ďalej v pseudonymizovanej podobe, t. j. nebudú zdieľané žiadne informácie, na základe ktorých by bolo možné vás priamo identifikovať. Takéto pseudonymizované informácie môže byť nutné zasielať aj firmám z našej skupiny a našim partnerským firmám, ak sú tiež povinné informovať príslušné úrady zdravotného dohľadu.

 B. Informácie o vašich právach

Nasledujúce práva sa na vás vo všeobecnosti vzťahujú na základe platných zákonov o ochrane údajov:

- Právo na informácie o vašich osobných údajoch, ktoré ukladáme;

- Právo požiadať o opravu, odstránenie alebo obmedzenie spracovania vašich osobných údajov;

- Právo nesúhlasiť so spracovaním údajov na účely, ktoré sú v našom záujme, vo verejnom záujme alebo na účel vytvárania profilov, ak nepreukážeme, že existujú závažné a preukázateľné dôvody nadradené vašim záujmom, právam a slobodám, alebo že takéto spracovanie údajov sa vykonáva na účel uplatnenia, vykonania alebo ochrany zákonných nárokov;

- Právo na prenosnosť údajov;

- Právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov;

V budúcnosti môžete svoj súhlas so zhromažďovaním, spracúvaním a používaním vašich osobných údajov kedykoľvek odvolať. Ďalšie informácie nájdete v kapitolách vyššie, ktoré opisujú spracovanie údajov na základe vášho súhlasu.

Ak si chcete uplatniť svoje práva, vašu žiadosť adresujte na nižšie uvedenú adresu. (→C.).

C. Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany údajov, použite uvedený e-mail: dataprivacyCZSK@bayer.com alebo sa obráťte na nášho pracovníka zodpovedného za ochranu údajov na adrese:

Group Data Protection Officer
Bayer AG
51368 Leverkusen

Nemecko

D. Zmeny podmienok ochrany osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov sa môžu priebežne meniť. Všetky aktualizácie týchto podmienok budú zverejňované na našom webovom sídle. Každá aktualizácia nadobúda účinnosť jej zverejnením na našom webovom sídle. Preto odporúčame, aby ste pravidelne navštevovali naše webové sídlo a informovali sa o možných zmenách podmienok.

Posledná aktualizácia: 05/2020

UŽITOČNÉ ODKAZY

Bezpečnosť a kvalita liekov

V prípade, že máte podozrenie na nežiaduci účinok v súvislosti s užívaním lieku spoločnosti Bayer alebo podozrenie na jeho falzifikát či závadu, kontaktujte, prosíme, Vášho ošetrujúceho lekára, lekárnika, Štátny ústav pre kontrolu liečiv alebo spoločnosť Bayer:

Hlásenie nežiaduceho účinku lieku:

Bayer spol. s. r. o.
Medicínske oddelenie
Twin City, blok A, Karadžičova 2, 811 02 Bratislava
pharmacovigilance.sk@bayer.com
telefón: +421 2 592 13 321
fax: +421 2 592 13 334
Krízová 24-hodinová linka: +421 907 255 993

Hlásenie falzifikátu alebo podozrenia na závadu lieku:

Bayer spol. s. r. o.
Twin City, blok A, Karadžičova 2, 811 02 Bratislava
quality.sk@bayer.com
telefón: +421 2 592 13 321
fax: +421 2 592 13 334
Formulár spontánneho hlásenia podozrenia na nežiaduci účinok lieku [docx, 45.56 kb]