Super, že si tu :-) Asi to nie je náhoda...
ak si teda trúfaš zistiť, ako si na tom STOJÍŠ,
poď na to a poCHLAP sa !
spustiť test

ZARADENIE DO ZOZNAMU LEKÁROV

AK STE LEKÁR, A CHCETE BYŤ ZARADENÝ DO TOHTO ZOZNAMU, VYPLŇTE, PROSÍM, KRÁTKY FORMULÁR.


Všetky údaje sú povinné

UŽITOČNÉ ODKAZY

IMPRINT

Vydal
Bayer spol. s. r. o.
Twin City, blok A
Karadžičova 2
811 09 Bratislava
Recepcia tel: +421 2 592 13 321
©Copyright Bayer, spol. s.r.o.

UŽITOČNÉ ODKAZY

Všeobecné podmienky použitia

Prístup a použitie týchto www stránok podliehajú nasledujúcim podmienkam. Prosím, používajte tieto stránky, iba ak s uvedenými podmienkami súhlasíte. Tieto www stránky boli pripravené oddelením voľne predajných liekov spoločnosti Bayer s.r.o., (ďalej len Bayer) a touto spoločnosťou sú aj spravované. Vyhradzujeme si právo na zrušenie, čiastočnú alebo úplnú modifikáciu týchto stránok a Všeobecných podmienok použitia. Spoločnosť Bayer môže tieto podmienky podľa svojho uváženia kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia. Musíme Vás preto požiadať, aby ste sa pri budúcej návšteve týchto stránok znova pozreli na tieto podmienky a vzali na vedomie zmeny a dodatky, ktoré boli urobené.

Autorské práva

Všetky materiály, dokumenty, ilustrácie a grafy publikované na týchto www stránkach sú predmetom autorských práv vlastnených spoločnosťou Bayer. Používať tieto materiály môžete len za predpokladu, že na všetkých kópiách alebo výňatkoch z týchto materiálov zostanú zachované všetky upozornenia na autorské alebo iné vlastnícke práva, ktoré sú na nich uvedené. Materiály môžu byť použité len na osobné účely, nesmú sa používať na komerčné účely. Dokumenty nesmú byť menené žiadnym spôsobom a všetky ilustrácie získané z týchto www stránok sa musia použiť spolu s textom, ktorý k ilustráciám patrí.

Ochranné známky

Všetky názvy produktov uvedené na týchto stránkach sú ochrannými známkami spoločnosti Bayer, jej dcérskych spoločností, pobočiek alebo obchodných partnerov. Akékoľvek neautorizované použitie alebo zneužitie týchto ochranných známok je výslovne zakázané a predstavuje porušenie autorského zákona, zákona o ochranných známkach a ďalších zákonov o ochrane priemyselných vlastníckych práv.

Obmedzenie zodpovednosti

Bayer pripravil podrobné informácie na týchto stránkach z interných a externých zdrojov podľa svojich najlepších znalostí a presvedčenia a s profesionálnym úsilím. Priebežne sa budeme snažiť rozširovať a aktualizovať tieto informácie. Informácie na týchto stránkach sú poskytované výhradne pre prezentáciu spoločnosti Bayer, jej produktov a služieb. Nerobíme však žiadne vyhlásenie a nedávame žiadne záruky, vyhlásené ani nevyslovené, za úplnosť a správnosť informácií na týchto www stránkach. Obzvlášť si musíte byť vedomí, že tieto informácie už nemusia byť aktuálne. Preto Vám odporúčame overiť si akúkoľvek informáciu, ktorú získate na týchto stránkach skôr, než ju v akejkoľvek forme použijete. Informácie, ktoré sa poskytujú na týchto www stránkach, Vás nezbavujú vykonania vlastnej kontroly našich odporúčaní a produktov - obzvlášť informácie o bezpečnosti a špecifikácii produktov - so zreteľom na vhodnosť použitia pre zamýšľané ciele. V prípade, že potrebujete akékoľvek informácie a inštrukcie týkajúce sa našich produktov a služieb, kontaktujte nás, prosím, priamo. Používatelia týchto stránok vyhlasujú, že súhlasia s tým, že používajú tieto www stránky a ich obsah na vlastné nebezpečenstvo. Ani Bayer, ani akákoľvek tretia strana, ktorá sa podieľa na vytváraní, produkcii alebo prenášaní týchto www stránok, nezodpovedajú za náhradu škody alebo ujmu na zdraví vzniknuté na základe alebo v súvislosti s nasledujúcimi dôvodmi: z prístupu, alebo nemožnosti prístupu, z použitia, alebo nemožnosti použiť tieto www stránky, alebo z dôvodu, že ste sa spoliehali na informácie poskytované týmito www stránkami.

WWW stránky tretích strán

Tieto www stránky obsahujú linky/odkazy na www stránky tretích strán. Poskytnutím týchto odkazov však Bayer nedáva žiadne schválenie ich obsahu. Bayer neprijíma žiadnu zodpovednosť za dostupnosť alebo obsah týchto www stránok ani žiadnu zodpovednosť za škodu alebo ujmu na zdraví vyplývajúcu z použitia ich obsahu v akejkoľvek forme. Linky na ďalšie stránky sa poskytujú používateľom internetu iba pre ich pohodlie. Používatelia navštevujú takéto www stránky na vlastné nebezpečenstvo.

Materiály, ktoré poskytujete

Používateľ týchto stránok je plne zodpovedný za obsah a správnosť materiálov, ktoré zasiela spoločnosti Bayer, rovnako ako je zodpovedný za to, že neporušuje práva tretích strán, ktoré môžu byť súčasťou týchto materiálov. Používateľ dáva spoločnosti Bayer súhlas na uloženie týchto materiálov a na ich použitie na štatistické analýzy alebo na akýkoľvek iný špecifický obchodný účel. Bayer je oprávnený použiť obsah týchto správ, vrátane nápadov, objavov, obrázkov, techník a expertíz v nich obsiahnutých, na akýkoľvek účel, ako vývoj, produkciu a/alebo marketing produktov a služieb, reprodukovať tieto informácie a poskytnúť ich tretím stranám bez akéhokoľvek obmedzenia.

UŽITOČNÉ ODKAZY

Ochrana osobných údajov

Bezpečnosť Vašich osobných údajov z našich www stránok je pre spoločnosť Bayer veľmi dôležitá. Ochranu Vašich osobných údajov berieme veľmi vážne. Preto vás chceme oboznámiť s tým, ktoré údaje si ponechávame a ktoré nie. Týmto vyhlásením by sme Vás tiež chceli informovať o zabezpečení osobných údajov.

Zhromažďovanie údajov

Naše www stránky môžete navštevovať a používať bez toho, aby ste nám dávali akékoľvek osobné údaje. Niektoré dáta získané v priebehu Vašich návštev sú z bezpečnostných dôvodov uložené na našich serveroch. Ide napr. o meno Vášho poskytovateľa pripojenia k internetu, www stránku, z ktorej ste prišli na našu stránku, www stránku, na ktorú odchádzate z našej stránky, a vašu IP adresu. Tieto dáta môžu viesť k Vašej identifikácii, ale na tento účel nie sú používané. Dáta sa používajú na štatistické účely, ale jednotliví používatelia zostávajú anonymní. Technickými a organizačnými prostriedkami sme zaistili dodržiavanie opatrení na ochranu osobných údajov aj v prípade uchovávania a spracovávania dát externou organizáciou.

Zhromažďovanie a využitie osobných údajov

Osobné údaje zhromažďujeme len v prípade, že nám ich sami dobrovoľne poskytnete. Je to napr. v prípade registrácie, zasielania správ, e-mailov alebo v prípade Vašich otázok týkajúcich sa produktov a služieb. Databázy osobných údajov zostávajú v spoločnosti Bayer alebo u jej dôveryhodných partnerov. Spoločnosť Bayer alebo jej partneri neposkytnú Vaše osobné údaje v akejkoľvek forme žiadnej tretej strane, ak nezíska Vaše povolenie alebo oficiálny súhlas.

Právo na zrušenie

Kedykoľvek môžete zrušiť svoj súhlas s použitím osobných údajov vzhľadom na budúce použitie. Všetko, čo požadujeme, je napísanie e-mailu na adresu uvedenú v kontaktoch.

Použitie Cookies

Pre prispôsobenie www stránok Vašim potrebám a zvýšenie účinnosti sa na niektorých www stránkach používajú tzv. Cookies. Cookies sú textové súbory, ktoré naše servery môžu poslať a uložiť do Vášho počítača, aby identifikovali počítač, ktorý sa používa na pripojenie k www stránkam. Väčšina prehliadačov je nastavených tak, že Cookies automaticky prijíma. Ukladanie Cookies však môžete zrušiť, alebo nastaviť prehliadač tak, aby Vás vždy informoval predtým, než uloží Cookies do Vášho počítača.

Bezpečnosť

Spoločnosť Bayer používa bezpečnostné a organizačné opatrenia, aby ochránila Vaše dáta pred náhodnou alebo zámernou manipuláciou, stratou, zničením alebo pred prístupom neautorizovaných osôb. Naše bezpečnostné opatrenia sú priebežne menené podľa najnovšieho technologického vývoja.

Odkazy na www stránky tretích strán

Stránky spoločnosti Bayer môžu obsahovať aj množstvo odkazov na iné servery s užitočnými informáciami. Zásady ochrany osobných údajov opísané tu však na iných serveroch nemusia platiť. Ak máte záujem o informácie o ich spôsobe zberu a distribúcii údajov, kontaktujte priamo prevádzkovateľa konkrétnych www stránok. Osobné údaje zhromažďované na stránkach spoločnosti Bayer nie sú externým serverom odovzdávané, pokiaľ nezískajú Vaše povolenie alebo oficiálny súhlas.

UŽITOČNÉ ODKAZY

Bezpečnosť a kvalita liekov

V prípade, že máte podozrenie na nežiaduci účinok v súvislosti s užívaním lieku spoločnosti Bayer alebo podozrenie na jeho falzifikát či závadu, kontaktujte, prosíme, Vášho ošetrujúceho lekára, lekárnika, Štátny ústav pre kontrolu liečiv alebo spoločnosť Bayer:

Hlásenie nežiaduceho účinku lieku:

Bayer spol. s. r. o.
Medicínske oddelenie
Twin City, blok A, Karadžičova 2, 811 02 Bratislava
pharmacovigilance.sk@bayer.com
telefón: +421 2 592 13 321
fax: +421 2 592 13 334
Krízová 24-hodinová linka: +421 907 255 993

Hlásenie falzifikátu alebo podozrenia na závadu lieku:

Bayer spol. s. r. o.
Twin City, blok A, Karadžičova 2, 811 02 Bratislava
quality.sk@bayer.com
telefón: +421 2 592 13 321
fax: +421 2 592 13 334
Formulár spontánneho hlásenia podozrenia na nežiaduci účinok lieku [docx, 45.56 kb]